KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

 

KONCEPCJA  NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
,,MALI ODKRYWCY”  W ANDRESPOLU
NA LATA 2017-2020

 

 

 

,,Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie drogi

wychowawcę zdolnego do udzielania mu pomocy

w  stopniowym zdobywaniu sił i zapału

koniecznych do wypełniania jego ludzkiego przeznaczenia…”

,,M. Debesse”

 

Rok szkolny   2017-2018 ,,Dziecko twórcą i odkrywca otaczającego świata”

                        2018-2019 ,,Mali  ekolodzy”
                        2019-2020 ,,Promujemy zdrowy styl życia ”
                        

 

 

 

 

 

Charakterystyka przedszkola ,,Mali odkrywcy”

 • Przedszkole jest placówką nowoczesną przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
 • Mieści się w parterowym budynku z 4 przestronnymi salami dostosowanymi również do dzieci niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych.
 • Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 • Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.
 • Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

Niepubliczne Przedszkole,, Mali odkrywcy  to miejsce:

 • wzajemnego szacunku, akceptacji, zaufania i poszanowania praw dziecka,
 • wspierania harmonijnego rozwoju,
 • zadowolenia z sukcesów, będących następstwem własnej aktywności i samodzielności,
 • kreatywnego myślenia, rozwijania pasji i zainteresowań,
 • organizowania wielu imprez i uroczystości,
 • radości i wspaniałej zabawy.            

 

METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI

Do projektowania sytuacji edukacyjnych wykorzystujemy różne metody formy pracy, dostosowane do  potrzeb wychowanków na każdym poziomie rozwoju wychowania przedszkolnego między innymi:

 • metody wychowania przedszkolnego wg M. Kwiatowskiej
 •  metody wielozmysłowe (smak ,węch ,dotyk, wzrok)
 • Aromaterapia, dogoterapia, muzykoterapia, arteterapia,
 • zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej prof. E.Gruszczyk –Kolczyńskiej,
 • kinezjologia edukacyjna w oparciu o Edukację przez Ruch
 • pedagogika zabawy „Klanza „ – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
 •  metody alternatywnej gimnastyki : gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, gimnastyka twórcza R. Labana  i K. Orffa, techniki parateatralne (zabawy w teatr),
 • metody przygotowanie do nauki pisania i czytania wg Ireny Majchrzak, M. Bogdanowicz
 • technika „mandali”, papieroplastyki i form przestrzennych, głównie w zajęciach i zabawach plastycznych z  Origami
 • twórcze i odtwórcze metody wychowania fizycznego
 • formy wychowania muzycznego (taniec, śpiew, gra na instrumentach muzycznych, improwizacja muzyczno- ruchowa)
 • wczesne przygotowanie do szkoły w oparciu o piktogramy

 

MISJA

Zabawa drogą do radości życia i szczęścia dziecka

Cel nadrzędny koncepcji pracy

Stwarzanie  fundamentalnych bezpiecznych warunków do swobodnej zabawy, nauki  i pracy zgodnie z optymalnymi możliwościami rozwojowymi dającymi szanse przygotowania dzieci do funkcjonowania w systemie dalszej edukacji.        
w oparciu o:   
- zabawy twórcze i badawcze w środowisku,          
- promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,   
- działania ekologiczne ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego,

Priorytety:

 • umożliwienie korzystania z edukacji przedszkolnej dzieciom bez względu na możliwości rozwoju psychofizycznego,
 • projektowanie sytuacji dających możliwość wczesnego twórczego rozwoju dziecka poprzez  rozwijania zainteresowań, zdolności i umiejętności w osiąganiu odpowiedniego poziomu wiedzy w procesie wychowawczo- dydaktycznym,
 • doskonalenie procesu edukacyjnego z uwzględnieniem umiejętności kluczowych niezbędnych do podjęcia nauki w szkole na dalszym szczeblu edukacji,
 • wpieranie rodziców naszych wychowanków w działaniach wychowawczych, dydaktycznych i społecznych.
 • przygotowanie dzieci do radzenia sobie w różnych sytuacjach  wynikających z kontaktów w środowisku dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi
 • przygotowanie  dzieci do  pełnienia roli ucznia i funkcjonowania w środowisku szkolnym.

Przedszkole:

 • uczy dzieci samodzielności, pracy zespołowej, zasad dobrej współpracy, szacunku i akceptacji drugiego człowieka,
 • promuje zdrowy styl życia, przygotowuje dzieci do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie, zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim przedszkolakom, umożliwia jednocześnie rozwój zawodowy swoim pracownikom,
 • rozwija w dzieciach zdolności artystycznych,
 • przygotowuje dzieci do przeżywania sukcesów, ale również do radzenia sobie z porażkami,
 • kształtuje w dzieciach wytrwałość, życzliwość, opiekuńczość,
 • rozbudza zainteresowani bogactwem świata przyrody.

 

WIZJA

Traktujemy dziecko podmiotowo

 Wspieramy naturalną potrzeby poszukiwania wiedzy poprzez rozbudzanie  aktywności i samodzielności do podejmowania ról społecznych potrzebnych
w codziennych sytuacjach i edukacji szkolnej

Kierunki pracy:

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności zgodnie z wrodzonym potencjałem
  i możliwości rozwojowymi dziecka
 • czuwanie nad  prawidłowym  stanem zdrowia pod kątem fizycznym, psychicznym 
  i emocjonalnym
 • stwarzanie sprzyjających warunków do prawidłowego rozwoju społecznego  zgodnie potrzebami i prawami dziecka w aspekcie wychowania w duchu wartości
 • ,,savoir vivre”  kultury zachowania
 • wspomaganie rozwoju dzieci przez zajęcia indywidualne i kompensacyjno – wyrównawcze
 • zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania  i zdolności dzieci
 • podejmowanie działań ukierunkowanych na polisensoryczne  zabawy badawcze
   i obserwacje przyrodnicze w naturalnym środowisku
 • kultywowanie tradycji regionalnych i lokalnych
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej w zakresie działań plastycznych, muzycznych, ruchowych, teatralnych
 • rozwijanie umiejętności lingwistycznych i kompetencji językowych w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • kultywowanie we współpracy z rodzicami wartości uniwersalnych ujednolicających system wychowania domu rodzinnego z przedszkolem,

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Nasz absolwent będzie :

 • ciekawy świata, samodzielny, zaradny:
  • zaspokaja swoją ciekawość poprzez częste zadawanie pytań,
  • aktywnie wykonuje samodzielne zadania,
  • interesuje się nauką, literaturą i muzyką,
  • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
  • osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności i sprawności,
  • rozważny, odpowiedzialny:
   • dba o swoje zdrowie, higienę osobistą, wygląd,
   • zna i respektuje prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie,
   • zna konsekwencje zachowań własnych i innych osób.
   • umie wyrażać i kontrolować swoje emocje,
   • umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
   • uczciwy, prawdomówny:
    • szanuje własność swoją i cudzą,
    • stosuje powszechnie uznawane normy etycznych zachowań,
    • działa na rzecz społeczności,
    • odróżnia dobro od zła,
    • kulturalny, szanujący innych:
     • zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania,
     • szanuje innych ludzi,
     • tolerancyjny wobec innych przekonań,
     • nie używa brzydkich słów,
     • gotowy do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego.
     • przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej:
      • aktywny w podejmowaniu działań,
      • dojrzały społecznie i emocjonalnie do pełnienia roli ucznia klasy pierwszej,
      • samodzielny,
      • potrafiący współdziałać w zespole,
      • wykazujący motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego.

 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI I CELE GŁÓWNE REALIZOWANE
PRZEZ PRZEDSZKOLE

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 • Przedszkole zatrudnia  wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • W przedszkolu tworzy się życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania. Systematycznie
     doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania i edukacji dzieci.

Procesy zachodzące w przedszkolu

 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
 • Nauczyciele dokonują wnikliwej diagnozy możliwości dziecka, jego zainteresowań i zdolności, monitorują jego indywidualny rozwój w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych na każdym etapie, począwszy od 3-latków, posługując się własnymi pakietami zadań do diagnozy pedagogicznej oraz w grupach starszych wystandaryzowanymi narzędziami diagnostycznymi.
 • Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka prowadzi do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rozwija predyspozycje dziecka.
 • Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. Przedszkole promuje rozwój zainteresowań i zdolności dzieci, umiejętności emocjonalno- społeczne, współdziałanie, a także stawia na rozwój zainteresowań czytelniczych. Prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach.
 • Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija i doskonali kompetencje poznawcze dzieci. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców, bada te oczekiwania. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

Współpraca z rodzicami i funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 • Przedszkole podejmuje z rodzicami w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju dzieci.
 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
 • Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form znajdują się m.in. uroczystości, festyny, wspólne zajęcia plastyczne, kulinarne, wycieczki, spotkania integracyjne, zajęcia otwarte i adaptacyjne.
 • Rodzice dzieci mogą obserwować swoje dzieci w działaniu i włączyć się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy podczas zebrań, doraźnych rozmów, ankiet. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych, promocja placówki.
 • Przedszkole zapewnia częste kontakty na linii przedszkole – dom. Nauczycielki prowadzą konsultacje, rodzice mają możliwość kontaktu z nauczycielkami przynajmniej 1 x w miesiącu, rodzice wspierani są w wychowywaniu dzieci, nauczycielki troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych i wspierających edukację dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola.
 • Przedszkole będzie włączać się  w różnorodne przedsięwzięcia na rzecz środowiska, biorąc pod uwagę jego potrzeby i możliwości.
 •  Dzieci będą brały udział w akcjach charytatywnych, które będą stanowić stałe tradycje przedszkolne oraz działań będących przejawem troski o środowisko naturalne takie jak Akcja  „Zbiórka makulatury”, zbiórka nakrętek ,,Zakręcone miesiące”. ,,Paczka dla ciapka” ,,Zostań świętym Mikołajem i podaruj gwiazdkę”,, Książeczka na gwiazdkę”: ,,Wielkanocny zajączek”

Zarządzanie przedszkolem

 • Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją jego rozwoju.
 • Baza przedszkola, w tym pomoce dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów także innowacyjnych. Doposażanie na bieżąco w  wyposażenie i doraźne kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej aktywności dziecka.
 • Przygotowany i udostępniony  jeszcze w tym roku szkolnym plac zabaw sprzyja zabawom na powietrzu, prowadzeniu aktywności ruchowej, tworzeniu kącików przyrodniczych i gazonów z kwiatami i ziołami, organizacji zabaw badawczych i przyrodniczo- ekologicznych.
 • Aranżacja przestrzeni dydaktycznych w tym   „kolorowych  sal w każdej porze roku w oparciu o założenia Wielozmysłowego poznawania świata w o parciu o  program Poranny krąg”.  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Rozwijanie u wychowanków cech charakteru takich jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania.
 • Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.
 • Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
 • Zwiększenie skuteczności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy z dzieckiem oraz w przeprowadzaniu i opracowywaniu innowacji i eksperymentów.
 • Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczych.
 • Wzrost skuteczności jednolitych oddziaływań wychowawczych przedszkola i rodziny.
 • Zwiększenie skuteczności bieżącego informowania rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Kadra przedszkola dążąca do systematycznego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzenia zakresu kompetencji
 • Wypracowanie systemu zapewniania jakości pracy przedszkola

 

KRYTERIA SUKCESU

 • Zminimalizowanie niepożądanych u dzieci zachowań, szczególnie agresji
  i konfliktów.
 • Dzieci będą dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Rozwinięte będą umiejętności pracy w zespole, samodzielnego wykonywania zadań i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych w przedszkolu formach współpracy.
 • Zwiększy się integracja rodziny z przedszkolem.
 • Wzrośnie bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci.
 • Wzrośnie skuteczność pracy nauczycieli i motywacja w dążeniu do osiągania sukcesu.
 • Wzrośnie motywacja do podejmowania działań innowacyjnych.
 • Wzrośnie pozytywne postrzeganie placówki w środowisku lokalnym.

 

DZIAŁANIA  WYNIKAJĄCE Z  KONCEPCJI PRACY  PRZEDSZKOLA
 NA LATA 2017-2020

Lp.

Cele

Zadania

1

Wspieranie wielostronnego rozwoju dziecka, dzięki działaniom wszystkich uczestników procesu edukacji.

Zorganizowanie w przedszkolu system przepływu informacji.

Zorganizowanie szkolenia integracyjnego dla całego personelu przedszkola.

Włączanie wszystkich pracowników przedszkola w proces edukacyjny.

2

Zapewnianie równych szans rozwoju każdemu dziecku.

 Organizacja i prowadzenie zajęć dodatkowych

Zapewnienie efektywnego systemu monitorowania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Przeprowadzanie diagnozy dzieci pod względem osiągnięć edukacyjnych, zdolności .

Badanie losów absolwentów

3

Rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.

Diagnoza zdolności i zainteresowań dzieci.

Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci słabych i zdolnych 

Organizowanie zajęć dla dzieci zdolnych modyfikowanych corocznie na podstawie wyników diagnozy.

Uczestnictwo dzieci w konkursach przedszkolnych, środowiskowych, ogólnopolskich.

4

Umożliwianie dziecku poznawania różnorodnych działań przyrodniczo- ekologicznych zgodnie z profilem ,,Mali odkrywcy”

Organizacja wycieczek przedszkolnych.

Realizacja podstawy programowej ze szczególnym naciskiem na treści poznawcze i kształtujące świadomość emocjonalno-społeczną dziecka.

Realizacja programu innowacji pedagogicznej dotyczącego tematyki proekologicznej i profilaktyki zapobiegania agresywnym zachowaniom u dzieci.

5

 

Wspieranie rodziców i włączanie ich do wspólnych działań. Współpraca ze środowiskiem.

Opracowanie planu włączania wszystkich rodziców do działań przedszkola.

Zorganizowanie warsztatów dla rodziców wspierających ich umiejętności wychowawcze i włączanie ich do działań przedszkola.

Zorganizowanie „Pikniku Święto Rodziny” dla całego środowiska lokalnego.

Możliwość wspieranie rodziców poprzez kontakty i poradnictwo specjalistów – psychologa, logopedy, terapeuty, pedagoga, rehabilitanta, fizjoterapeuty

Promowanie swojej działalności poprzez systematyczną  aktualizację strony internetowej przedszkola.

Rozwijanie aktywności sportowej i współzawodnictwa miedzy rodzicami

 

 

 

Aboutus slide
Aboutus slide

Masz pytania?

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń tel. 575-444-720